Vozidla

- havarijní pojištění
- povinné ručení

Podnikatelé

odpovědnost:
- za škodu na věci
- za škodu na zdraví
  nebo životě
- za následnou finanční
  škodu

Pojištění majetku

- živelné pojištění
- krádeže, loupeže,
  vandalismus
- stavební a montářní rizika
- stroje a strojní zařízení
- přeprava zásilek
- hospodářské zvířata
- pojištění plodin

Ostatní

- pojištění nemovitostí
- pojištění domácnosti
- důchodové pojištění
- úrazové pojištění
- pojištění nemoci
- stavební spoření
- penzijní připojištění
- cestovní pojištění
více...
více...
více...
více...
INrisk

Pojištění (nejen) pro podnikatele

Pojištění přepravy

 

Pojištění přepravy se vztahuje na nebezpečí ztráty, poškození nebo zničení zboží při letecké, silniční nebo lodní přepravě, je založeno na dopravních doložkách londýnského pojistného trhu, které patří k celosvětově uznávaným pravidlům v pojištění přepravy a které představují podstatné zjednodušení a přehledné vymezení podmínek tohoto pojištění. V rámci pojištění přepravních rizik lze sjednat též pojištění odpovědnosti silničního dopravce za přepravovaný náklad.

Pojištění odpovědnosti dopravce
Pojištění je určeno subjektům podnikajícím v silniční nákladní dopravě a vychází z platné právní úpravy odpovědnosti. Chrání dopravce před rizikem, kterému je vystaven při uplatnění nároku na náhradu škody vzniklé během přepravy na nákladu

Dělení dle územní platnosti

- vnitrostátní přeprava – pojištění odpovědnosti silničního dopravce za škodu vzniklou jinému na přepravovaném nákladu vyplývající z přepravních smluv v důsledku nahodilé události, ke které došlo v době trvání pojištění při vnitrostátní silniční dopravě,

- mezinárodní silniční přeprava – pojištění se vztahuje na odpovědnost pojištěného za škodu na přepravovaném nákladu při mezinárodní silniční přepravě prováděné na základě přepravní smlouvy,
sjednané za podmínek a v rozsahu Úmluvy o přepravní smlouvě v mezinárodní silniční dopravě (CMR), nastala-li odpovědnost za škodu v důsledku nahodilé události, ke které došlo v době trvání
pojištění při mezinárodní silniční dopravě.

 

Rozsah pojistného krytí
Základní rozsah krytí rizik odpovědnosti za škodu silničního dopravce lze rozšířit pomocí následních připojištění:
-Pojištění odpovědnosti za škodu silničního dopravce pro případ škod vzniklých v důsledku pohřešování zásilky (odcizení).
-Pojištění škod vzniklých na přepravovaných ojetých vozidlech nebo použitých strojích a strojních zařízeních.

 

Finanční způsobilost

dopravce

 

Prokazování finanční způsobilosti pro provozovatele silniční dopravy je stanoveno Zákonem č.111/1994 Sb. o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů (poslední úpravy nabydou platnosti, pokud ještě nedojde ke změně od 1.1. 2003), §4 a) Odst. 1 zní takto: Kdo hodlá na základě koncese provozovat vnitrostátní nebo mezinárodní silniční dopravu autobusy a tahači nebo nákladními vozidly o celkové hmotnosti vyšší než 3,5 tuny s výjimkou speciálních vozidel, musí prokázat finanční způsobilost. Prokazování finanční způsobilosti se nevztahuje na veřejnou linkovou dopravu, kterou se zajišťuje základní dopravní obslužnost. Odst. 3: Finanční způsobilost se prokazuje obchodním majetkem, objemem dostupných finančních prostředků a provozním kapitálem a rezervami na 12 měsíců provozu, a to ve výši 330 000,- Kč pro jedno vozidlo a 180 000,- Kč pro každé další vozidlo. Vychází se z evidence nahlášených vozidel u dopravního úřadu.

 

Pojištění odpovědnosti za škodu

Podstatou pojištění je náhrada škody způsobené jinému v souvislosti s činností pojištěného.

Předmět pojištění:
- odpovědnost za škodu na věci
- odpovědnost za škodu na zdraví nebo životě
- odpovědnost za následnou finanční škodu

Koncepce pojištění
Limit pojistného plnění, který je maximální hranicí výše plnění, pokud není stanoveno jinak.

Pojištění pohledávek

Podstatou pojištění pohledávek je zajištění ochrany proti selhání zákazníka při úhradě jeho finančních závazků. Pojištění usnadňuje růst obratu, zvyšuje bonitu a zajišťuje stabilizované cash-flow. Umožňuje celoroční detailní sledování bonity odběratelů a větší volnost při získávání nových zákazníků a vycházení jim vstříc např. pomocí odložení splatnosti.

Předmětem pojištění je krytí rizika nezaplacení pohledávky vzniklé vztahem mezi podnikatelskými subjekty v tuzemsku i zahraničí při dodávce zboží nebo služeb.

Pojištění zpronevěry

Podstatou pojištění je náhrada škody způsobené nepoctivým jednáním zaměstnance pojištění nebo způsobené třetí osobou odcizením v provozních prostorách pojištěného, mimo prostory pojištěného, paděláním platebních příkazů nebo peněz nebo počítačovým podvodem a podvodným převodem peněžních prostředků.