Vozidla

- havarijní pojištění
- povinné ručení

Podnikatelé

odpovědnost:
- za škodu na věci
- za škodu na zdraví
  nebo životě
- za následnou finanční
  škodu

Pojištění majetku

- živelné pojištění
- krádeže, loupeže,
  vandalismus
- stavební a montářní rizika
- stroje a strojní zařízení
- přeprava zásilek
- hospodářské zvířata
- pojištění plodin

Ostatní

- pojištění nemovitostí
- pojištění domácnosti
- důchodové pojištění
- úrazové pojištění
- pojištění nemoci
- stavební spoření
- penzijní připojištění
- cestovní pojištění
více...
více...
více...
více...
INrisk

Ostatní pojištění

Pojištění nemovitosti (rodinného nebo rekreačního domu)

Předmětem pojištění je dům, který je zachovalý a udržovaný a je ve vlastnictví občany (i ve výstavbě), spolu s ostatním objekty umístěnými na pozemku náležejícímu k domu (hospodářské budovy, garáže, bazény, ploty, chodníky) a movitými věcmi a dočasnými objekty zařízení staveniště (stavební materiál, věci sloužící k výstavbě, opravám nebo rekonstrukci nemovitosti).

Pojištění chrání pojištěnou nemovitost před živelními nebezpečími, odcizením (krádeží i loupeží), úmyslným poškozením nebo úmyslným zničením věci (vandalismem). Zároveň bývají pojištění i elektromotory (např. čerpadel, ventilátorů, elektromotorů sloužících k pohonu otevíracích systémů) na zkrat nebo přepětí.

Pojištění domácnosti

Podstatou pojištění je ochrana proti škodám vzniklým v pojištěném bytě a jeho příslušenství, a zároveň v uzamykatelných nebytových prostorách užívaných pojištěným, které se nacházejí v téže budově jako byt nebo na pozemku příslušejícímu k této budově (např. sklepní kóje, garáž).

Předmětem pojištění jsou movité věci, které tvoří soubor zařízení domácnosti a slouží k jejímu provozu nebo k uspokojování potřeb členů domácnosti. Zároveň je pojištěno příslušenství a stavební součásti přiléhající k vnitřním prostorám bytu (plovoucí podlaha, kuchyňská linka, obklady stěn a stropů, tapety, malby apod.).

Domácnost bývá standardně základně pojištěna proti živelním pojistným nebezpečím, odcizení a vandalismu.

Důchodové pojištění

Důchodové pojištění je druh životního pojištění, který je specifický předem sjednanou pevnou výší vyplácené doživotní měsíční renty – důchodu. V rámci důchodového pojištění je možné sjednat pojištění doživotního důchodu nebo pojištění doživotního důchodu se zahrnutím důchodu pro pozůstalé. Pojištění lze sjednat i se zahrnutím invalidního důchodu.

Úrazové pojištění

Podstatou pojištění je výplata pojistného plnění v souvislosti se vznikem úrazu pojištěné osoby. Pojištění se zejména vztahuje na tělesné poškození způsobené úrazem, trvalé následky úrazu a smrt následkem úrazu.

Pojištění nemoci

Podstatou pojištění je zachování životní úrovně, na kterou je pojištěný standardně zvyklý. Pojištění pro případ nemoci chrání proti poklesu příjmů v době pracovní neschopnosti nebo při pobytu v nemocnici. Uzavírá se nad rámec státního systému nemocenských dávek. V případě sjednání tohoto typu pojištění dostává pojištěný v případě nemoci vedle státní nemocenské dávky také částku sjednanou v pojistné smlouvě.

Stavební spoření

Stavební spoření je účelové spoření spočívající v přijímání vkladů od účastníků stavebního spoření, v poskytování úvěrů účastníkům stavebního spoření a v poskytování příspěvku fyzickým osobám (státní podpory) účastníkům stavebního spoření na základě zákona č. 96/1993 Sb., o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření ze zákonů jej měnících.

Penzijní připojištění

Penzijní připojištění je shromažďování peněžních prostředků od účastníků penzijního připojištění a státu poskytnutých ve prospěch účastníků, nakládání s těmito prostředky a vyplácení dávek penzijního připojištění v souladu se zákonem č. 42/1994 Sb. o penzijním připojištění.

Cestovní pojištění

Cestovní pojištění je vhodné pro všechny, kteří cestují do zahraničí.

Obvykle sestává z následujících druhů pojištění:
- úrazové pojištění pro případ
- smrti následkem úrazu
- trvalých následků úrazu
- tělesného poškození způsobeného úrazem
- pojištění zavazadel (odcizení, poškození, ztráta)
- pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou na zdraví a životě nebo věci pojištění zrušení cesty ze zdravotních nebo jiných závažných důvodů