Vozidla

- havarijní pojištění
- povinné ručení

Podnikatelé

odpovědnost:
- za škodu na věci
- za škodu na zdraví
  nebo životě
- za následnou finanční
  škodu

Pojištění majetku

- živelné pojištění
- krádeže, loupeže,
  vandalismus
- stavební a montářní rizika
- stroje a strojní zařízení
- přeprava zásilek
- hospodářské zvířata
- pojištění plodin

Ostatní

- pojištění nemovitostí
- pojištění domácnosti
- důchodové pojištění
- úrazové pojištění
- pojištění nemoci
- stavební spoření
- penzijní připojištění
- cestovní pojištění
více...
více...
více...
více...
INrisk

Pojištění majetku

Živelní pojištění

Podstatou pojištění je náhrada škod vzniklých řáděním živlů.

Rozsah pojištění:

1. základní rozsah (tzv. flexa), tj. pro případ poškození nebo zničení věci nebezpečím:
- požár a jeho průvodní jevy
- výbuch
- úder blesku
- náraz nebo zřícení letadla, jeho části nebo nákladu

2. ostatní živelní nebezpečí (tzv. sdružený živel)
- povodeň, záplava
- vichřice, krupobití
- sesouvání půdy, zřícení skal nebo zemin, sesouvání nebo zřícení sněhových lavin
- pád stromů, stožárů nebo jiných předmětů
- tíha sněhu nebo námrazy
- náraz dopravního prostředku
- zemětřesení
- voda vytékající z vodovodních zařízení

Pojištění krádeže, loupeže, vandalismu

Podstatou pojištění je náhrada škod vzniklých v případě poškození, zničení nebo odcizení pojištěného majetku.

Rozsah pojištění:
- odcizení (k němuž došlo krádeží, při které pachatel překonal překážky chránící majetek
- před odcizením nebo loupeží)
- vandalismus (úmyslné poškození nebo zničení pojištěného majetku)

Předmět pojištění:
- stavební součásti
- peníze (v pokladně, trezoru, přeprava hotovosti)
- cennosti
- písemnosti, obchodní knihy, výkresy, plány, projekty apod.
- věci zvláštní a umělecké hodnoty atd.

Pojištění stavebních a montážních rizik

Podstatou pojištění je ochrana před věcnými škodami vyplývajících ze stavebních a montážních aktivit pojištěného, aktivit vedoucích k odstranění následků pojistné události (např. náklady na odstranění suti apod.). Pojištění se vztahuje i na případy odpovědnosti za škodu způsobenou jinému v souvislosti s uvedenými aktivitami.

Pojištění strojů a strojních zařízení

Podstatou pojištění je náhrada škod způsobených jakoukoli nahodilou událostí, při kterých byla omezena nebo vyloučena funkčnost stroje nebo zařízení, včetně krádeže a loupeže (all risk krytí s výjimkou výluk uvedených v pojistných podmínkách nebo dohodnutých v pojistné smlouvě).

Pojištění přepravy zásilek

Podstatou pojištění je náhrada škod, které vznikly během přepravy všemi druhy obvyklých dopravních prostředků na území České republiky i v zahraničí. Zásilky lze pojistit proti všem rizikům, tj. pro případ poškození, zničení nebo pohřešování, která jsou způsobena událostmi jako je požár, záplava, vichřice, havárie dopravního prostředku nebo zřícení letadla.

Pojištění je možné sjednat i proti škodám způsobeným přirozenou povahou zásilky, jako je např. vnitřní zkáza (rozbití, pokřivení, plíseň, hniloba, rez), úbytek hmotnosti nebo objemu apod. Pojištění se obvykle vztahuje na přepravu "z domu do domu", tzn. že je pojištěna celá přeprava včetně překladů, skladování, odchýlení od stanovené cesty a zdražení, na které nemá pojištěný vliv.

Pojištění hospodářských zvířat

Podstatou pojištění je náhrada škod vzniklých v důsledku uhynutí, utracení nebo nucené porážky chovaných zvířat z důvodu nákazy (např. slinivka, kulhavka, mor prasat, BSE), jiných hromadných onemocnění infekčního nebo parazitárního původu, porušení dodávky elektrického proudu, zasažení zvířete elektrickým proudem, přehřátí organismu zvířete způsobeného extrémně vysokými atmosférickými teplotami, akutní otravy exogenními jedovatými látkami nebo živelní událostí (např. požár nebo záplava).

Nejčastěji pojišťovanými zvířaty jsou skot, prasata, ovce a drůbež.

Pojištění plodin

Podstatou pojištění je náhrada škod vzniklých v důsledku poškození nebo zničení plodin zejména živelními riziky (krupobitím nebo požárem, vichřicí, záplavou, povodní, sesuvem půdy) vyzimováním, jarním mrazem, mrazem.

Pojišťovanými plodinami jsou:
- plodiny pěstované na orné půdě (např. obilniny, luskoviny, olejniny, přadné rostliny, okopaniny
- aromatické, léčivé a kořeninové rostliny, konzumní zelenina, krmné pícniny apod.)
- ovoce
- chmel
- vinná réva
- trvalé travní porosty
- okrasné rostliny
- rostliny ve sklenících nebo fóliovnících
- semenné porosty okopanin, zeleniny a pícnin
- porosty námelového žita a námele